Home Search

Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

„Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r. z komentarzem” to nowatorska książka dostępna w formie elektronicznej (pdf) już w ciągu 24h.

Publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej części, w rozdziale I, omówiono przepisy prawa wprowadzające zmiany w zakresie wzorów informacji i deklaracji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wskazano istotę obowiązujących zmian. W drugiej części publikacji, odrębnie dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, omówiono poszczególne wzory informacji i deklaracji oraz załączniki szczegółowo wyjaśniając znaczenie i zakres poszczególnych części i pozycji danego wzoru. W końcowej części rozdziału II, III i IV zamieszczono wypełnione przykłady in-formacji i deklaracji dotyczące różnych praktycznych sytuacji występujących w organach podatkowych. W trzeciej części publikacji, w rozdziale V, wskazano zasady składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej po zmianie obowiązującej od 1 lipca 2019 r.

W publikacji odpowiedzi m. in. na pytania:

  • W jaki sposób 5 współwłaścicieli ma złożyć wspólną informację do podatku od nieruchomości lub podatku rolnego?
  • Jak ma postąpić podatnik będący współwłaścicielem lasu, który nie ma kontaktu z innymi współwłaścicielami a jest zobowiązany do złożenia informacji?
  • Na jakim formularzu złożyć informację, w przypadku powstania obowiązku podatkowego od nowopowstałego budynku od 1 stycznia 2020 r.?
  • Jakim identyfikatorem podatkowym (NIP czy PESEL) ma posłużyć się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w nieruchomości będącej własnością innego podatnika, która nabyła mieszkanie nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
  • Jak wypełnić informację, jeżeli rodzaj przedmiotu opodatkowania wynika wyłącznie z uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości?
  • W jaki sposób określić wysokość zobowiązania podatkowego w związku z korektą deklaracji za 4 miesiące roku podatkowego?
  • Gdzie wykazać użytki rolne stanowiące część gospodarstwa rolnego zwolnione od podatku rolnego?
Dane techniczne: plik pdf, format B5, ponad 300 stron, 33 przykłady, wzorów wypełnionych dokumentów.

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator Kraków

ISBN 978-83-951447-0-7
Cena 129 zł brutto

Zakup w sklepie: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Informacje-i-deklaracje-do-podatkow-od-nieruchomosci%2C-rolnego-i-lesnego-od-1-lipca-2019-r.-z-komentarzem/99