Home Search

W styczniu 2020 r….

W styczniu 2020 r. (do 15 stycznia i 31 stycznia) każda osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego będzie zobowiązana do złożenia deklaracji na właściwy podatek według wzoru wynikającego z jednego z trzech rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nierucho-mościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104), z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów